Herzlich Willkommen beiAuto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH
Geöffnet heute:07:00 - 18:00 Uhr
Mo-Fr: 07:00 - 18:00 / Sa: 09:00 - 13:00
Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbHSEATDE/DE40425de:seat-feser-nuernberg.de:ueberuns

Unser

Autohaus

Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH

Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH
Heisterstraße 6 - 1090441 Nürnberg
Telefon: 0911 / 4236-0E-Mail: azn@feser-graf.de
Öffnungszeiten Verkauf

Montag - Freitag:

geschlossen

Samstag:

geschlossen

Öffnungszeiten Service

Montag - Freitag:

07:30 - 16:30

Samstag:

geschlossen

Unser Team

Mar­kus
Kug­ler
Ge­schäfts­füh­rung
Bo­zi­dar
Bu­kal
Ge­schäfts­füh­rung
Stef­fen
Zink
Ver­kaufs­lei­tung
Ai­le­en
Kehrs­te­phan
As­sis­tenz der Ge­schäfts­lei­tung
Ga­brie­le
Weiß
Kun­den­be­treu­ung/Te­le­fon­zen­tra­le
Grit
Straß­bur­ger
Kun­den­be­treu­ung/Te­le­fon­zen­tra­le
Mar­ti­na
Mautz­ka
Kun­den­be­treu­ung
Stef­fen
Zink
Ver­kaufs­lei­tung
Fran­ces­co
Kien­lein
Ver­kaufs­be­ra­ter
Ma­thi­as
Pi­ent­ka
Ver­kaufs­be­ra­ter
Lu­kas
Sto­gi­os
Ver­kaufs­be­ra­ter
Bern­hard
Zahn
Ver­kaufs­be­ra­ter
Da­vid
Osi­pov
Ver­kaufs­be­ra­ter
Stef­fen
Zink
Ver­kaufs­lei­tung
Fran­ces­co
Kien­lein
Ver­kaufs­be­ra­ter
Ma­thi­as
Pi­ent­ka
Ver­kaufs­be­ra­ter
Lu­kas
Sto­gi­os
Ver­kaufs­be­ra­ter
Do­mi­nik
Leis­gang
Ge­samt­lei­tung Af­ter Sa­les
Mi­cha­el
Heu­beck
Team­lei­ter Ser­vice
Jan
Kuh­nert
Ser­vice­be­ra­ter
Wer­ner
Wie­gel
Ser­vice­be­ra­ter
To­bi­as
Leh­mann
Ser­vice­be­ra­ter
Ma­xi­mi­li­an
Dor­ner
Ser­vice­be­ra­ter / Ser­vice­be­ra­ter für Audi Sport inkl. RS u. CUP­RA
Do­mi­nik
Daum
Ser­vice­be­ra­ter
Rene
Kun­doch
Ser­vice­be­ra­ter
Deniz
Bal
Ser­vice­be­ra­ter
Rudi
Mül­ler
Ser­vice­be­ra­ter
Ro­bert
Schulz
Un­fall­spe­zia­list
Ru­dolf
Mül­ler
Un­fall­spe­zia­list
Alex­an­dra
Pes­ca­ro­vici
Team­lei­tung Ser­vice­coun­ter
Da­nie­la
Mus­ta­fic
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Gi­zem
Tefik
Zu­frie­den­heits­ma­nage­ment Zer­ti­fi­zier­te Kun­den­be­treue­rin
Ja­ni­na
Witt­mann
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ju­lie
Rod­gers
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Sa­bi­ne
Gross
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Syl­via
Kauf­mann
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ju­lia
Sy­ko­ra
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Klaus
Ring­wald
Ser­vice­ma­na­ger Groß­kun­den
An­drea
Karg
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ga­brie­le
Weiß
Kun­den­be­treu­ung/Te­le­fon­zen­tra­le
Grit
Straß­bur­ger
Kun­den­be­treu­ung/Te­le­fon­zen­tra­le
Mar­ti­na
Mautz­ka
Kun­den­be­treu­ung
Ale­xej
De­chant
Tei­le­dienst­lei­ter
Ha­rald
Kreut­zer
Nora­ex­per­te / Tei­le­dienst
Mi­cha­el
Sin­nes­ber­ger
Tei­le­dienst­mit­ar­bei­ter
Pa­trick
Popp
Tei­le­dienst­mit­ar­bei­ter
Ron­ny
Klau­ki­en
Zu­ber­hör­ver­kauf
Tho­mas
Lang
Tei­le­dienst­mit­ar­bei­ter
Pe­ter
Hor­nig
Ver­kaufs­lei­tung Groß­kun­den
Jan
En­gel­hard
Ver­kaufs­be­ra­ter Groß­kun­den / Fuhr­park­ma­nage­ment­be­ra­ter
Mar­cel
Sau­er
Ver­kaufs­be­ra­ter Groß­kun­den / Fuhr­park­ma­nage­ment­be­ra­ter
Mar­co
Me­ne­ghet­ti
Zer­ti­fi­zier­ter Fuhr­park­ma­nage­ment­be­ra­ter
Mar­tin
Kohl­ha­se
Zer­ti­fi­zier­ter Fuhr­park­ma­nage­ment­be­ra­ter
Lu­cas
Rie­gel
Ver­triebs­as­sis­tent Groß­kun­den
Klaus
Ring­wald
Ser­vice­ma­na­ger Groß­kun­den
Ma­xi­mi­li­an
Dor­ner
Ser­vice­be­ra­ter / Ser­vice­be­ra­ter für Audi Sport inkl. RS u. CUP­RA
Rene
Kun­doch
Ser­vice­be­ra­ter
Weitere Standorte

Standort Roth

SEAT RothFuggerstraße 4
Zu diesem Autohaus

Standort Lauf a.d. Pegnitz

SEAT LaufIndustriestr. 15-17
Zu diesem Autohaus

Standort Erlangen

SEAT ErlangenSchallershofer Str. 78
Zu diesem Autohaus

Standort Forchheim

SEAT ForchheimÄußere Nürnberger Str. 60
Zu diesem Autohaus

Standort Schwabach

SEAT SchwabachRother Str. 15
Zu diesem Autohaus

Standort Magdeburg

SEAT MagdeburgAugust-Bebel-Damm 6
Zu diesem Autohaus

Standort Magdeburg

SEAT MagdeburgPallasweg 10
Zu diesem Autohaus

Standort Bernburg

SEAT BernburgHallesche Landstr. 110
Zu diesem Autohaus

Standort Fürth

SEAT FürthSchwabacher Straße 382
Zu diesem Autohaus

Standort Burgoberbach

SEAT BurgoberbachIm Herrmannshof 23
Zu diesem Autohaus

Standort Höchstadt a.d. Aisch

SEAT HöchstadtFürther Str. 12a
Zu diesem Autohaus