Herzlich Willkommen bei Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbH
Geöffnet heute: 08:00 - 18:00 Uhr
Geöffnet heute: 08:00 - 18:00
Auto Zentrum Nürnberg - Feser GmbHSEATDE/DE40425

Deine Ansprechpartner

Alex­an­dra
Pes­ca­ro­vici
Team­lei­tung Ser­vice­coun­ter
Gi­zem
Tefik
Zu­frie­den­heits­ma­nage­ment Zer­ti­fi­zier­te Kun­den­be­treue­rin
Sa­bi­ne
Gross
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Da­nie­la
Mus­ta­fic
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Ja­ni­na
Witt­mann
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Syl­via
Kauf­mann
Ser­vice­as­sis­ten­tin
Jens
Krei­bohm
Tech­ni­scher Be­triebs­lei­ter
Chris­to­pher
Mö­gen
Ser­vice­lei­ter
Mi­cha­el
Wüst­ner
Team­lei­ter Ser­vice
To­bi­as
Leh­mann
Ser­vice­be­ra­ter
Deniz
Bal
Ser­vice­be­ra­ter
Ro­bert
Schulz
Un­fall­spe­zia­list
Rene
Kun­doch
Ser­vice­be­ra­ter
Ru­dolf
Mül­ler
Un­fall­spe­zia­list
Klaus
Ring­wald
Ser­vice­ma­na­ger Groß­kun­den

Service, wie du ihn dir wünschst.

Termin vereinbaren